1) Müşteri ekspertiz talebini çeşitli iletişim kanallarından firmamıza iletir. (Şahsen, Fax, GSM, E-Mail, Kargo vb.) Gelen talebin kapsamı doğrultusunda ön inceleme yapılarak teklif müşteriye iletilir. Müşterinin teklifi onaylaması halinde detayında “Fiyat, Teslim Süresi ve Çalışma Kapsamı” belirtilen Ekspertiz Hizmet Sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanır. İlgili operasyon sorumlusunun gelen talep ve tapu evraklarını Gayrimenkul Değerleme Yönetim Sistemine (GDYS) kaydetmesi ile süreç başlar. 
2) Talep ve belgeler Genel Müdür’e GDYS üzerinden yönlendirilir. Belgeler Genel Müdür tarafından incelenerek, değerleme çalışmasının kapsamı belirlenir ve işi yapacak değerleme uzmanı seçilerek talep kendisine atanır. 
3) Değerleme Uzmanı, üstlendiği görevi genel kabul görmüş profesyonel standartlara uygun olarak yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahiptir. Bu süreçte Uzman, kendisine ulaştırılan talep bilgileri ile öncelikle değerlemesi yapılacak gayrimenkulü gösterecek ilgili kişi ile temasa geçip randevu alır. Gayrimenkulü gösterecek kişinin randevu vermemesi ya da iş sürecini aksatan bir durum oluşması halinde ivedilikle operasyon sorumlusuna durumu bildirir. 
4) Gayrimenkulün hukuki durumunun ortaya konabilmesi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde takyidat ve onaylı mimari proje incelemesi, ilgili Kadastro Müdürlüğü’nde parselin kadastral tespiti, ilgili güncel imar durum belgesi, onaylı mimari proje, varsa tutanakların fotoğraflarını çekerek ve gerekli notları alarak gerekli bilgi ve belgeleri temin eder. Taşınmazın yasal ve hukuki durumu ile ilgili her türlü inceleme, araştırma ve sorgulamayı resmî kurumlarda yapar. (Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri vb.)
5) Resmi Kurum incelemelerinden sonra irtibat kişisi ile değerleme konusu taşınmazı görerek saha inceleme çalışmalarını yapar. Konu taşınmazın dışarıdan cephelerini, iç mekân hacimlerini ve ortak mahallerinin fotoğraflarını çeker. Lazer metresi ile gerekli ölçüm çalışmalarını, araştırmalarını ve incelemelerini yapar.
a) Bölgenin; sosyo ekonomik durumunu, ulaşım olanaklarını, gelişme potansiyelini, arz-talep dengesini, alt yapı hizmetlerinden istifadesini ve taşınmazın değerine etki edebilecek bölge ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplar.
b) Taşınmazın; yapı kalitesini, mevcut durum alanını, projesi ile uygunluğunu, yasal ve mevcut kullanım niteliğini ve taşınmazın değerine etki edebilecek taşınmazın mevcut durumu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleyerek saha çalışmasını tamamlar.
6) Tüm inceleme ve araştırmalardan sonra rapor yazım aşamasına geçer. Uluslararası değerleme standartlarına ve BDDK ile SPK’nın ilgili tebliğlerine uygun olarak oluşturulan formatta değerleme raporu düzenlenir, değer takdir edilir ve kontrol departmanına GDYS üzerinden ulaştırılır.
7) Teknik ve Biçim olarak kontrolü tamamlanan rapor, BDDK’nın Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 14. Maddesi kapsamında, değerleme kuruluşunda en az yüzde on oranında hisse payına sahip, en az beş yıllık tecrübesi olan ve yönetim kurulunca değerleme raporunu imzalama yetkisi verilen Sorumlu Değerleme Uzmanına sistem üzerinden gönderilir. Sorumlu Değerleme Uzmanı değer kontrolü ve son düzenlemeleri yapar. Gerek görmesi halinde raporu ekspere revize yapması ya da tekrar araştırma yapması için iade edebilir. Gerekli incelemelerden sonra uygun görmesi halinde rapora son biçim verilerek onaylanır. 
8) Sistem üzerinden veya çeşitli iletişim kanallarından rapor ve raporun faturası müşteriye sunulur.
9) Değerleme sürecinin tüm aşamaları Gayrimenkul Değerleme Yönetim Sistemi (GDYS) aracılığı ile kayıt altında tutulur.
10) Rapor tarihini takiben 12 ay içerisinde raporların geçirdiği tüm revizyon işlemleri de sistemde kayıt altına alınır.