Sorumluluk:

Değerleme raporunu hazırlayan değerleme uzmanlarımız ve şirketimiz, hazırlanılan raporların uluslararası değerleme standartlarına ve ilgili şartnamelere uygunluğundan, rapor için yapılan gerekli incelemelerin doğruluğundan ve müşteri memnuniyetinden sorumludur.


Bağımsızlık:

Değerleme uzmanlarımız ve şirketimiz çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar.


Mesleki Özen ve Titizlilik:

Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir uzmanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Buna göre, değerleme uzmanı değerleme faaliyetini gerektiği şekilde planlamak, program yapmak, yeterli miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmak, düzenli çalışma kağıtları hazırlamak ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporunda açıklamak zorundadır.


Gizlilik:

Değerleme uzmanları ve şirket yöneticileri; müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar; doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar. Ancak; Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması, Mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep edilmesi, İlgili meslek odaları veya derneklerce mesleki amaçlarla talep edilmesi hallerinde ilgili kişi ve kuruluşlara söz konusu bilgiler verilebilir.


Yetkinlik:

Şirket olarak uzmanlarımızın mesleki gelişimine önem ve öncelik verir, maddi ve manevi destekleriz. Amacımız nitelikli işgücünün en üst seviyeye çıkarılması ve sektörümüze yeni kazanımlar sağlamaktır.
Takım Çalışması: Hizmet alanlarımızda, başarıya ulaşma ana hedefinde takım çalışmasının önemini anlamış ve ortak aklın hedefe ulaşma yolunda en büyük etken olduğunu vurgularız.


Öncü Olmak:

Değerleme sektöründe göstermiş olduğu faaliyetleri, çalışmaları ve başarıları ile tanınan, tüm hizmetleri ve faydaları ile örnek gösterilen ilkelerine bağlı değerleme firması olmak.


Güvenirlik:

Hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz sektörümüzün tüm paydaşları ile açıklığa, samimiyete, dürüstlüğe ve güvene dayalı iş ilişkileri kurmaya özen gösteririz. Sürdürülebilir iş birlikleri kurmak için maddi ve manevi her türlü gayreti gösteririz.